Hà Đô 45

HADOCO 45
Công Ty Cổ Phần Hà Đô 45

Năm 1994, Công ty Xây dựng Hà Đô thuộc Bộ Quốc Phòng (nay là Tập Đoàn Hà Đô) thành lập xí nghiệp Xây dựng số 4.

Năm 2005, Công ty Xây dựng Hà Đô cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Hà Đô đồng thời chuyển đổi Xí nghiệp Xây dựng số 4 thành Công ty Cổ phần Hà Đô 4.

Năm 2006, Xí nghiệp Xây dựng số 5 trực thuộc Công ty Cổ phần Hà Đô được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Hà Đô 4. Đến năm 2017, Công ty Cổ phần Hà Đô 4 chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hà Đô 45…

Xem chi tiết

Hà Đô 45

DỰ ÁN TIỂU BIỂU